grungeandart.com
Olga Demkova – Violet Moscow
Dreamy and wonderfully nostalgic comes this 35mm film photo-story by Olga Demkova she took of model Sonya. Credits: Photography: Olga Demkova ☆ IG: @demkovast Model: Sonya at Distinctive Model Agen…