greyphan.com
Điển Cố – Thành Ngữ – Thơ Văn
Tất cả những tư liệu này, phát sinh trong quá trình Grey chuyển ngữ các truyện ngôn tình TQ, với các bài viết do Grey viết và biên tập yêu cầu khi sử dụng các bạn để link nguồn, với các bài viết do…