greyphan.com
Bần Đạo Có Bệnh – Chương 3
Chương 3: Ta là thượng tiên, ngươi đừng cười Chuyển ngữ: Grey Phan ***