greenchemclips.wordpress.com
A robust and recyclable polyurea-encapsulated copper(I) chloride for one-pot ring-opening/Huisgen cycloaddition/CO2 capture in water
Green Chem., 2016, 18,6357-6366 DOI: 10.1039/C6GC01956K, Paper Yun Chen, Wei-Qiang Zhang, Bin-Xun Yu, Yu-Ming Zhao, Zi-Wei Gao, Ya-Jun Jian, Li-Wen Xu One-pot ring-opening/Huisgen cycloaddition rea…