greedisgoods.com
Complementary Goods คือ อะไร? (สินค้าประกอบกัน) - Greed is Goods
Complementary Goods คือ สินค้าประกอบกัน หมายถึงสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน ถ้าผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง ก็จะต้องซื้อสินค้าอีกประเภทเพื่อใช้ประกอบกัน