greedisgoods.com
สรรพากรเตรียม แก้ไข ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก อีกครั้ง! - Greed is Goods
กรมสรรพากรได้ออกมาเปิดเผยว่าจะมีการ แก้ไข ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก อีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ผลตอบรับในทางที่แย่จากความสะดวกของการเดินทางไปธนาคาร