greedisgoods.com
ย่อลิงค์ คือ อะไร? ทำอย่างไร? และ Bit.ly คือ อะไร? - Greed is Goods
ย่อลิงค์ คือ การทำให้ URL หรือลิงค์ของเว็บไซต์สั้นลงด้วย บริการย่อลิงค์ ที่เรียกกันว่า URL Shortener หรือ Short URL อย่างเช่น Bitly และ Owly