greedisgoods.com
มาตรวัดตัวแปร 4 ระดับ และการเลือกใช้ (วิจัย) - Greed is Goods
มาตรวัดตัวแปร 4 ระดับ เป็น มาตรวัดทางสถิติ ได้แก่ มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) มาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale) มาตรวัดแบบช่วง (Interval Scale) มาตรวัดอัตราส่วน