greedisgoods.com
มาแล้ว! พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เริ่มเก็บปี 2563 - Greed is Goods
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ออกมาแล้ว มีผลบังคับใช้ 13 มีค 62 และเตรียมใช้ อัตราภาษีที่ดินใหม่ ปี 2563 ที่จะถึงนี้