greedisgoods.com
การโฆษณา คือ อะไร? Advertising คืออะไร? และ วิธีโฆษณา - Greed is Goods
การโฆษณา คือ การประกาศเกี่ยวกับสินค้าผ่าน สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรือบน Social Media ของแบรนด์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้สิ่งที่แบรนด์สื่อ