goo.gl
آموزش کامپیوتر با زبانی ساده - بخش اول (آشنایی با سخت افزار )
آموزش کامپیوتر - بخش اول (آشنایی با سخت افزار)