golvani.ir
مزایای کارواش برای خودروهای جدید
یک شهروند اصفهانی بعد از تحویل گرفتن خودروی دویست میلیون تومانی، وقتی آن را به کارواش برد، رنگ ماشین ریخت.