golvani.ir
اینستاگرام روزی فیلتر می‌شود
شاخ‌های اینستاگرام به هیچ وجه حاضر نیستند یکدفعه خبر فیلتر شدن آنرا بشنوند. و اگر بشنوند، گوینده خبر را مورد عنایت قرار می‌دهند.