godandson.wordpress.com
It goes on…
GoT still goes on.