gocnhamy.com
Miền ký ức
Có người nói cuộc đời con người cũng như một quyển sách. Khi gấp lại trang cuối cùng, bạn có thể không nhớ hết tất cả những chi tiết trong câu chuyện vừa đọc, nhưng chắc chắc, mỗi quyển sách đều đ…