github.com
snoack/python-goto
A function decorator, that rewrites the bytecode, to enable goto in Python - snoack/python-goto