gilgulim.net
הברקה מידית | Gilgulim
אחרי שהעלמתי את ידית מגירת הגופיות של עמוס מהארון שלנו למען מטרות נעלות – הברגתי שתיים חדשות שלא היו ממש במידה ועיצבנו אותי בכל פעם שנתקלתי בהן. אז הברקתי רעיון: פקקי שעם. מושלמים לדבר הזה. מוברגים בקלות עם בורג רגיל. יפים. עוד שימוש! יום מעולה.