giangnguyen.net
3 đặc tính cần có của người đàn ông.
Sợt thuật ngữ chuyên môn, thấy hay nên ăn cắp về. 1. Thứ nhất phải có tri thức, tri thức của đàn ông là gì: – Phông văn hóa cao – Nền tảng học thuật phải cao – Cách đối xử tinh tế – Phải có nhân tâ…