gevirah.com
Weekly Torah Portion: “Vayakhel” (Parashat Vayakhel) – Mar 2 2019
Greetings and shalom, everyone! The following are the weekly Torah portion (parashat ha shavua) and accompanying haftarah portion read on Shabbat on 25 of Hayir I, 5779/March 2, 2019: Torah: &#8220…