gevirah.com
Weekly Torah Portion: “Tetzaveh” (Parashat Tetzaveh) – Feb 16 2019
Greetings and shalom, everyone! The following are the weekly Torah portion (parashat ha shavua) and accompanying haftarah portion read on Shabbat on 11 of Hayir I, 5779/February 16, 2019: Torah: &#…