gdptvietnam.org
Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2020 – 2024
Đại hội Huynh trưởng GĐPT là một Phật sự truyền thống nhằm nhìn lại chặng đường đã đi qua để rút ra những ưu, khuyết điểm cần thiết cho việc thực hiện Phật sự trong nhiệm kỳ mới. Với BHD GĐPT Gia …