gdptductam.org
Thơ: Tri Ân Nguồn Cội - Minh Đạo| GĐPT Đức Tâm | Gia Đình Phật Tử Đức Tâm
“Uống nước nhớ nguồn” đượm nghĩa thiêng. Trải bao thế hệ vẫn không quên