gaelicwordaday.wordpress.com
Where to: South
falbh (FAHL ahv) to go or go away bha e a’ falbh (vah eh ah FAHL ahv) he was going away gu deas (gu JAYCE) toward the south dh’falbh e gu deas(ghahl uhv eh gu JAYCE) He went (headed off…