gaelicwordaday.wordpress.com
Where to: North
falbh (FAHL ahv) to go or go away tha e a’ falbh (hah eh ah FAHL ahv) he is going away gu tuath (gu TOO uh) toward the north dh’falbh e gu tuath (ghahl uhv eh gu TOO uh) He went (headed…