gaelicwordaday.wordpress.com
Some weathered phrases
caran fuar (KAHR-ahn foor with rolled Rs) somewhat cold nach e tha ‘fàs fuar? (nach eh ha fahs foor? with a rolled R) Isn’t it getting cold? tha e nas blàithe na bha e ‘n-de (hah …