fullstackstation.com
Một số lệnh hữu ích cho xử lý tập tin, thư mục bằng command line
Các câu lệnh hữu ích, cần thiết hay sử dụng để tìm kiếm tập tin, thư mục nhanh bằng command line bạn cần phải nắm vững. Ít mà hiệu quả.