fullstackstation.com
Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ lập trình Python
Các công cụ hỗ trợ lập trình Python để chuẩn hoá mã nguồn của dự án cũng như hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình thực thi.