fridayiaminrock.com
Mötley Crüe: 1993-1999
ช่วงปีค.ศ. 1992 – 2002 ดูจะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายและมีปัจจัยภายนอกและภายในมาเกี่ยวข้องกับมอตลีครูไม่น้อย ทั้งจังหวะเวลาต่าง ๆ ที่ดูจะไม่เป็นใจให้พวกเขาทำงานอย่างราบรื่น…