fridayiaminrock.com
Quiet Riot: เปลี่ยนนักร้องนำอีกแล้ว
เจมส์ออกจากวง จิซซี เพิร์ล กลับมาเป็นนักร้องนำอีกหน ซึ่งถ้าจะว่ากันตามตรงก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นานขนาดไหน…