fridayiaminrock.com
Don Costa
ดอน คอสตา (Don Costa) ซึ่งมีประวัติสั้น ๆ เพียงแค่ว่าโดนออสซีชกหน้าและไล่ออกก่อนที่ออสซีจะเล่นคอนเสิร์ต ยูเอสเฟสติวัล ในปีค.ศ. 1983 ไม่เคยมีการกล่าวถึงสาเหตุที่ออสซีเดือดดาลถึงขั้นใช้กำลังกับดอน แต…