fridayiaminrock.com
ส่งท้ายปีพ.ศ. 2560
ตอนนั้นคิดว่าจะทำเป็นแฟนซีนไม่กี่หน้า คิดว่าจะทำขนาด ๘ หน้ายก จำนวน ๔๘ หน้าก็คงพอ น่าจะทำเสร็จก่อนวันที่กันส์แอนด์โรเซสแสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทย…