fridayiaminrock.com
Van Halen: No Brown M&Ms
ช่วงปีค.ศ. 1980 – 1983 แวนเฮเลนเรียกร้องปลีกย่อยมากหมาย เพราะการออกทัวร์ของพวกเขาเน้นแสงสียิ่งใหญ่อลังการ คอนแทร็กไรเดอร์หรือข้อเรียกร้องมีความหนา 53 หน้ากระดาษ และข้อเรียกร้องพิเศษที่พวกเขาเ…