fridayiaminrock.com
The HERtory of Riot Grrrl
ทุกวันนี้ วงหลักที่เคยเป็นแกนนำไรอัตเกิร์ลได้แยกย้ายไปคนละทาง แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอแนวคิดของตัวเอง ผ่านเครือข่ายที่มีการติดต่อถึงกันทั่วโลก วงใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลังก็มีความแตกต่างไปจากเดิม …