fridayiaminrock.com
วินซ์ นีลบอกว่าชารอนเป็นผู้หญิงที่แย่ที่สุด
อีกอย่างไม่ว่าเธอจะทำตัวเลวร้ายยังไง (วงเล็บซ้อนวงเล็บอีกที; อย่างเช่นสั่งให้บันทึกเสียงเบสและกลองในงานสองชุดแรกของออซซี่ ใหม่เพื่อตอบโต้ทางกฏหมาย) เธอก็ทำเพื่อปกป้อง ออซซี่ตลอดมา อย่างไม่มีข้อสงส…