fridayiaminrock.com
X: Blue Blood
วงเอ็กซ์ก็เหมือนกับวงดนตรีอีกหลายวงที่พัฒนาด้านดนตรีและค้นหาตัวตนไปเรื่อย จากจุดแรกที่ยังไม่มีอะไรลงตัวในวานิชชิงวิชันจนเริ่มลงตัวในบลูบลัดและแตกแขนงต่อยอดในเจลัสซี เป็นเรื่องปกติของวงดนตรีคณะหนึ่ง…