fridayiaminrock.com
All That Remains: Overcome
ถ้าจะให้สรุปสั้นๆ ก็คงต้องบอกว่าออลแททรีเมนส์เริ่มสูญเสียประกายเจิดจ้าของตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย…