fridayiaminrock.com
Vinnie Vincent
ดูเหมือนวินนีจะมีปัญหาเรื่องเงิน เขาไม่มีผลงานเต็มรูปแบบอีกเลยหลังจากวงวินนี วินเซนต์ อินเวชันแยกวงไป เขาหากินกับผู้ที่ยังนิยมฝีมือของเขา ปีค.ศ. 1997 เขาฟ้องอดีตเพื่อนร่วมวงคิส โดยอ้างว่าทำสัญญาไม่…