fridayiaminrock.com
Michael Jackson: Beat It
เพลงนี้เป็นเพลงที่ดีโดยสมบูรณ์ของตัวเอง และนำนักดนตรีผิวขาวมารับบทเด่นในดนตรีของคนผิวดำทำลายกำแพงอคติบางส่วนในยุคนั้นได้…