fridayiaminrock.com
Rainbow’s Down to Earth: จุดเปลี่ยนของRainbow
วงเรนโบว์ในยุคแรกเป็นคลาสสิกร็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “พ่อมดและอัศวัน” (ซึ่งติดตัวดีโอ้ไปตลอดจนถึงวันที่เขาเสียชีวิต) ถึงแม้ว่าจะได้รับเสียงวิจารณ์ในทางบวกแต่ในแง่ยอดจำหน่ายที่เป็นตัวเงินแล้วไม่ค่อ…