freecheckhoroscope.wordpress.com
ต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนเกิดความทุกข์และความสุข และวิธีการดับทุกข์
ต้นเหตุใหญ่ที่ทำให้ทุกคนเกิดความทุกข์และความสุข…และการดับทุกข์….ความสงบจากกิเลสนี้ คือสงบและสุขที่แท้จริง…