freecheckhoroscope.wordpress.com
วิธีดับทุกข์ทั้งปวง
จะดับกิเลสได้จริง ต้องเริ่มจากการถือศีล 5 ให้บริสุทธิ์ไปตลอดชีวิต ทุกข์ทั้งหมดล้วนเกิดจากกิเลสของตนเอง คนที่มองเห็นความบกพร่องผิดพลาดของตัวเองได้ด้วยตนเอง แล้วแก้ไขตัวเองได้ ถือว่าเป็นบัญฑิตที่แท้…