foxstudio.biz
Takhi Stallion, KT
Chronos (Khomyn Tal Takhi Stallion) oil 20×24″ $2400