forexprocenter.net
Tư mã ý Phiên bản Forex Pro - Forex Pro Center Net
1 thanh niên nông cạn trèo trên cây. Thấy thanh niên Tư Mã Ý đi qua nó đái vào đầu anh ấy và còn chêu trọc khoái chí. Tư Mã thủa ấy còn là thanh niên rong chơi thiên hạ chưa về bên Tào Tháo.