forexprocenter.com
THẾ NÀO LÀ TÀI KHOẢN COPPY TRADE?
COPPY TRADE chuẩn nghĩa đen là SAO CHÉP GIAO DỊCH. Giao dịch trên TK chủ sẽ được sao chép y hệt hoặc tương đồng sao tài khoản coppy