for.ge
თიბისი ბანკი, სამეთვალყურეო საბჭო, თავმჯდომარე,   იურკი კოსკელო
თიბისი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ იურკი კოსკელო დაინიშნა