followerpro.ir
ارز دیجیتال جدید تلگرام و برسی و نقد آن
ارز دیجیتال جدید تلگرام و برسی و نقد آنتلگرام در روز های اخیر اعلام کرد که در آینده ای نزدیک ارز دیجیتال جدیدی به نام گرام را در بستر تلگرام به اجرا در خواهد آورد . تعریف گرام از زبان خود تلگرام او