fjaletejetes.com
Vetëm Një Zot i Shenjtë - Fjalet e Jetes
==== Kush komandon gjith’ ushtritë e qiellit Kush bën që çdo mbret të bjerë në gjunjë Kush pëshpërit dhe errësira dridhet Vetëm një Zot i Shenjtë Çfarë bukuri që kërkon lavd’rime Kush vallë më...