fereydani-vakil.ir
انتقال سهم الشرکه در شرکت های مدنی | نمونه دادنامه | مسعود فریدنی
انتقال سهم الشرکه در شرکت های مدنی موضوعی است که در دادنامه های زیر بدان پرداخته شده است. از توجه به مفاد این دادنامه و مقررات قانون تجارت می توان به تفاوت های انتقال سهم الشرکه در شرکت های مدنی با انتقال سهم الشرکه در شرکت های تجاری مانند شرکت با مسوولیت محدود،شرکت تضامنی و …