fereydani-vakil.ir
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث |مسعود فریدنی
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث که البته مفاد اجمالی آن در دادنامه زیر ذکر گردیده است؛ بیانگر نحوه طرح دعوی علیه ورثه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک است: پرونده کلاسه…. شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۶۱۰۶۰۱۱۰۸ خواهان: خانم …. فرزند ……. با وکالت …