fereydani-vakil.ir
صدور اجراییه چک و نحوه مطالبه چک برگشتی:مرجع صلاحیتدار: شورا یا دادگاه؟
صدور اجراییه چک بدون طی مرحله دادرسی باعث تسریع در فرآیند رسیدگی به دعاوی چک گردیده است.در ماده۲۳ اصلاحی قانون چک به طور مطلق به ترتیب صدور اجراییه چک تصریح شده است. از طرفی ممکن است مبلغ چک کمتر بیست میلیون تومان باشد.آیا در این مورد دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است یا شورای حل …